"Bezpieczeństwo w pracy"

WOS 2012 to międzynarodowa konferencja decydentów , naukowców i specjalistów odpowiedzialnych za zapobieganie wypadkom przy pracy. Konferencja ma na celu stworzenie rozwiązań zapobiegających wypadkom w pracy oraz umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Praca detektywa w Polsce uregulowano prawnie dopiero w 2001 roku.(Dz.U.

2002 Nr 12 poz. 110 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r.o usługach detektywistycznych)

Ustawa określiła na jakich zasadach można prowadzić działalność gospodarczą  w zakresie wykonywania usług detektywistycznych, a także prawa i obowiązki detektywa.

Osoba która chce w Polsce zostać detektywem i otrzymać licencję musi spełniać szereg warunków:

- Ma ukończone 21 lat;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiada obywatelstwo polski bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub na mocy prawa międzynarodowego lub Prawa UE przysługuje jej na terytorium Polski prawo do zatrudnianie lub wykonywania działalności gospodarczej;
- ma wykształcenie średnie
- nie toczy się wobec nie postępowanie karne  lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej
- nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Polsce bądź w innym kraju Unii Europejskiej w okresie 5 lat;
-  posiada orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania zawodu detektywa;
- ma nieposzlakowaną opinię, którą wydaje komendant miejski lub powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania takiej osoby;
- posiada dokumenty stwierdzające odbyte szkolenia z zakresu  zagadnień jakie reguluje ustawa o zawodzie detektywa.

Licencja zostaje wydana na drodze decyzji administracyjnej przez  Komendanta Wojewódzkiego policji właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która się o taki dokument ubiega. Podobnie na drodze decyzji administracyjnej licencja może zostać zawieszona lub odebrana. Jeśli osoba która się o nią ubiega nie zamieszkuje terytorium Polski decyzję o jej wydaniu podejmuje  Komendant Stołeczny Policji.

Okiem reportera

pośrednictwo pracy

agencje pracy

zatrudnienie